Pravidla kurzů

 Hygienická pravidla  

 • Před vstupem do bazénu je každý účastník kurzu (dospělý i dítě) povinen umýt se bez plavek mýdlem!!!
 • V prostorách šaten a bazénu je doporučeno používat vhodnou bazénovou obuv (čisté pantofle, neoprenové sandály, atd.).
 • Do prostor bazénu je vstup dětem do 1 roku povolen pouze v plavkách s přiléhavými gumičkami kolem stehen a pasu nebo s "plavací" plenkou. Za znečištění bazénu nesou rodiče plnou odpovědnost a musí "příhodu" ihned a bez odkladu nahlásit instruktorce.
 • V případě použití nočníku je zapotřebí tento vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo.
 • V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhání a skotačení dětí, rodiče si za děti zodpovídají sami.
 • Každý účastník kurzu je povinen přicházet na bazén v dobrém zdravotním stavu. V případě podezření na infekční, kožní, gynekologické či jiné obtíže nebo
  indispozice může být z lekce vyloučen.
 • Osoby pouze doprovázející musí mít k bazénu vhodné převlečení (kraťasy a tričko) a omyjí si nohy.
 • Účastnit se lekcí plavání pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek je striktně zakázáno.

Co s sebou na lekci

 • plavky pro dítě (pro miminka do 1 roku věku dětské plavky s pevnými gumičkami kolem stehen nebo plavecké plenky)
 • plavky pro sebe, maminkám doporučujeme plavky jednodílné
 • ručníky a hygienické prostředky na ošetření pokožky
 • obuv vhodnou k bazénu - i pro děti starší 1 roku (již chodící)

 • veselou náladu :-)

Obecná pravidla

 • Vstupovat do bazénu bez přítomnosti instruktorky je striktně zakázáno.
 • K bazénu je povoleno přijít max. 5 minut před zahájením lekce. Dřívějším příchodem je rušena předcházející hodina.
 • Po lekci je potřeba opustit šatnu do 15 minut. Další čas je možné trávit v herničce.
 • Pokud přijde na lekci také sourozenec, není přípustné, aby lekci rušil pobíháním kolem bazénu.

 • Filmování, natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.

 • Do prostor šatny, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla, jídlo a děti zde krmit.

 • Při výuce starších dětí bez rodičů za ně přebírá instruktor odpovědnost pouze na dobu trvání lekce tj. v bazénu. Před a po této době má plnou odpovědnost rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla, stejně tak v okamžiku odejití dítěte na WC v průběhu lekce.

 • Doporučení: dodržujte aklimatizační pobyt dítěte před odchodem z budovy, snižuje riziko onemocnění.

Kurzovné

 • Kurzovné je splatné před zahájením kurzu. 
 • V případě nezaplacení kurzovného v termínu splatnosti může být rezervované místo postoupeno dalšímu zájemci.
 • Uhrazením kurzovného zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen s pravidly kurzu, stejně tak se systémem náhradních lekcí, a je povinen je dodržovat.
 • Po zahájení kurzu je kurzovné nevratné, zameškané a řádně omluvené lekce jsou nahrazovány čerpáním náhradních lekcí v aktuálně probíhajících kurzech.
 • Kurzovné je nevratné v případě vzniku náhlých událostí, které není v možnostech pořadatele kurzů odvrátit (živelné události, náhlý úpadek provozovatele bazénu atp.). Pokud okolnosti dovolí, nerealizované lekce z již započatého kurzu se převádí na kurz v jiném termínu případně na jiný bazén. Pokud převod lekcí z objektivních důvodů není možný, vrací se 30 % z poměrné částky, která zbývá do konce kurzu.

Pravidla náhradních lekcí

 • Nárok na náhradní lekci vzniká pouze v případě, že je dítě řádně omluveno (SMS zprávou nebo e-mailem) nejpozději 20 hodin před zahájením začátkem lekce.
 • Svou včasnou omluvou dáváte možnost využít Vaše místo čekateli na náhradní lekci.
 • Během kurzu vzniká nárok na 2 náhradní lekce/ dítě.
 • Náhradní lekce lze vybírat po vzájemné dohodě s ohledem na aktuální počet dětí ve skupince v konkrétním termínu. Aby tento systém řádně fungoval, je potřeba omlouvat plánované absence okamžitě a bez prodlevy, aby nebylo místo blokováno zájemcům o náhradní lekci.
 • V případě dlouhodobého onemocnění dítěte v průběhu kurzu se kurzovné nevrací, ale řeší se individuálně.
 • Náhradní lekce je nutno vyčerpat do konce aktuálně běžícího kurzu. Výjimkou je onemocnění v posledním týdnu kurzu, v tomto případě lze nahradit zameškanou lekci během 3 týdnů kurzu navazujícího.
 • Při využití nároku na náhradní lekci nemusí být tato adekvátní věku a úrovni pokročilosti dítěte. Vždy je pouze lekcí náhradní.
 • Náhradní lekce je možné vybírat také na jiném bazénu, tj. lze zaměnit Rehaklub za Sportovní areál Pražačka (kojenecký bazén) či Castle Residence Hotel a naopak.
 • Zrušení kurzu z vážných zdravotních důvodů, neplánované operace či úrazu se řeší po předložení lékařského potvrzení individuálně.
 • Covidová opatření: V případě, že nebude z rozhodnutí vlády možno vyčerpat uhrazený počet lekcí v řádných termínech kurzu, bude klientovi na tímto způsobem nerealizovaný počet lekcí vystaven KREDIT v délce trvání 6 měsíců od 1. takto neuskutečněné lekce. Tyto lekce lze vybírat formou lekcí náhradních během navazujících kurzů po dobu 6 měsíců. Kurzovné se nevrací ani nelze z kurzovného KREDIT odečítat. 
 • Stejný postup tj. forma KREDITU bude uplatněn také v případě nerealizované lekce z důvodu technického závady na konkrétním bazénu nebo v případě onemocnění lektora bez možnosti zajistit lektora náhradního.

Ochrana osobních údajů

Úhradou kurzovného souhlasíte s tím, že fotografie a krátká videa pořízená během lekcí plavání mohou být organizátorem použita bez uvedení jména dítěte a dalších osobních údajů pro reklamní účely Plavčírny. Osobní údaje, které nám budou poskytnuty vyplněním přihlášky do kurzu či na dětský tábor nebo ozdravný pobyt, jakož i fotografie a videa budou použity pouze a výhradně pro potřeby Plavčírny tj. v souvislosti s jejími aktivitami. Vaše údaje budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu a kdykoliv můžete požádat o jejich vymazání zasláním žádosti na email: info@plavcirna.cz